Schedule for free dancing

28.3. Balboa teaching + swing free dancing
4.4. Argentine tango
11.4. Balboa teaching + swing free dancing
18.4. Argentine tango
25.4. Balboa teaching + swing free dancing